Schulden

Wat is loonbeslag en bankbeslag?

Wanneer je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en in de schulden raakt dan kunnen de schuldeisers overgaan tot beslaglegging.

Beslag is een maatregel die in de meeste gevallen door een deurwaarder kan worden getroffen waardoor iemand niet meer vrij over zijn of haar bezittingen kan beschikken.

In principe mag een deurwaarder beslagleggen op het gehele vermogen van een debiteur. Tot dit vermogen behoren ook de vorderingen die deze schuldenaar heeft op anderen. Die anderen noemt men ook wel derden waardoor dit ook wel derdenbeslag genoemd wordt.

Een deurwaarder mag niet zomaar beslag laten leggen.

Derdenbeslag wordt gelegd door middel van een een proces-verbaal dat door de deurwaarder aan de betreffende derde (bijvoorbeeld de werkgever van de schuldenaar, de bank of een uitkeringsinstantie) wordt uitgebracht. In dit proces-verbaal geeft de deurwaarder het voglende aan:

 • dat hij beslag legt onder de betreffende derde partij
 • wie de beslagleggende deurwaarder is
 • op verzoek van wie hij het beslag legt
 • op grond waarvoor het beslag gelegd wordt, bijvoorbeeld op grond van een vonnis van een rechter
 • ten laste van wie het beslag gelegd wordt (de schuldeiser)
 • de hoogte van de vordering
 • dat de gelden/goederen moeten worden overgemaakt/afgegeven aan de deurwaarder

loonbeslagOp dat moment heeft de schuldenaar dus nog geen kennis genomen van de beslaglegging. De schuldenaar krijgt pas later een kopie van het proces-verbaal dat de deurwaarder bij de derde partij heeft achtergelaten. Dit moet volgens de wet binnen 8 dagen gebeuren.

Daarnaast zal de deurwaarder de schuldenaar nog op de hoogte stellen van de hoogte van de zogenaamde beslagvrije voet.

De derde is verplicht om vanaf het moment van het beslag de gelden of de spullen onder zich te houden. Gaat het om een loonbeslag dan mag de derde het bedrag tot aan de beslagvrije voet aan de schuldenaar uitbetalen. De rest zal deze derde moeten reserveren om af te dragen aan de deurwaarder.

Derdenbeslag is een verzamelbegrip voor alle beslagen die een deurwaarder bij een derde legt.  Bij derdenbeslag wordt er dus beslag gelegd bij iemand die eigenlijk buiten het geschil tussen de schuldeiser en de schuldenaar staat.

Toch is deze derde verplicht om de instructies van de deurwaarder op te volgen en het geld of de zaken die de derde onder zich heeft, af te geven aan de deurwaarder.

Er zijn een aantal regelingen en voorzieningen waarop een beslagverbod geldt;

 • bijzondere bijstand w.o. langdurigheidstoeslag, hier kan geen beslag op worden gelegd
 • huurtoeslag, alleen de verhuurder kan beslag leggen voor een huurschuld
 • kinderbijslag, alleen voor verhaal van uitkering voor levensonderhoud van kind
 • zorgtoeslag, alleen de zorgverzekeraar kan beslag leggen voor een premieachterstand basisverzekering
 • studiefinanciering
 • tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • overlijdensuitkering ANW, AOW, TW, Wajong, WAO, WIA, ZW
 • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 • extra tegemoetkoming AOW en ANW

We onderscheiden een aantal verschillende soorten beslagleggingen.

Loonbeslag

Als de schuldenaar bijvoorbeeld in loondienst werkt, dan heeft hij een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever waarin staat dat hij elke maand loon zal ontvangen. Omdat een werknemer recht heeft op zijn loon is er sprake van een vordering van de werknemer ten opzichte van de werkgever.

Deze vordering behoort ook tot het vermogen van de schuldenaar en hierop kan dus beslag gelegd worden. Deze vorm van derdenbeslag wordt dan ook loonbeslag genoemd.

Door het toepassen van loonbeslag zal een deel van uw salaris worden ingehouden en aan de deurwaarder worden overgemaakt net zolang totdat uw schuldeiser volledig betaald is.

Beslagvrije voet

beslagvrije voet 2014Als er beslag wordt gelegd op uw loon (of op uw uitkering) dan moet er altijd rekening gehouden worden met de beslagvrije voet. Dat is het deel dat overblijft na beslaglegging.

De reden hiervoor is dat de Nederlandse overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen ook als u nog schulden moet afbetalen. Zonder beslagvrije voet zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over kunnen houden.

In het algemeen bedraagt de beslagvrije voet 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Elk jaar worden deze bedragen aangepast.

Hier vind je een overzicht van de beslagvrije voet 2014.

Een beslagvrije voet kan echter hoger of lager worden door bepaalde (woon)omstandigheden. Zo zal de hoogte van de huur een rol kunnen spelen.

De hoogte van de beslagvrije voet is allereerst afhankelijk van je leefsituatie. De wet kent de volgende categorieën:

 • alleenstaande
 • alleenstaande met kinderen jonger dan 18 jaar
 • gehuwden, samenwonenden, delers van een huishouden

Aan de hand van de gegevens die hem bekend zijn stel de deurwaarder de definitieve beslagvrije voet vast.

Normaal gesproken zal de deurwaarder de schuldenaar een formulier geven waarop hij of zij de gegevens kan invullen.

Als de schuldenaar dit formulier niet invult en terugstuurt, dan zal de deurwaarder aan de hand van een normbedragen beslagvrije voet de belastingvrije voet vaststellen.

Bankbeslag

De tegoeden op een bankrekening van een schuldenaar zijn in feite vorderingen waarop beslag gelegd kan worden. De schuldenaar heeft het recht om zijn geld van de bank op te nemen en daarmee heeft de schuldenaar dus een vordering op de bank.

Ook het beslag op iemands banktegoeden is dus een vorm van derdenbeslag, het beslag wordt namelijk bij een derde (de bank) gelegd. Deze vorm van derdenbeslag noemt men ook wel bankbeslag.

In tegenstelling tot andere vormen van derdenbeslag, gaat het bij bankbeslag altijd om een momentopname. Hoewel de bank dus een doorlopende verplichting heeft ten opzichte van de rekeninghouder, hoeft de bank volgens de wet bij een bankbeslag alleen het banksaldo af te dragen dat op de bankrekening stond op het moment van het beslag