Schulden

Schuld bij de zorgverzekering

Wanneer er financiële problemen zijn dan ondervindt men vaak betalingsachterstanden bij  de maandelijkse vaste lasten. Één van deze vaste lasten is de premie voor de zorgverzekering. In Nederland kost een gemiddelde premie voor een verzekering al snel € 100,-.

Verzekeringsplicht

In Nederland is iedereen die van rechtswege verplicht AWBZ-verzekerd is, ook verplicht om verzekerd te zijn voor de Zorgverzekeringwet (Zvw). Dit wordt ook wel de verzekeringplicht genoemd.

Dat komt erop neer dat iedereen in Nederland (iedereen die legaal in Nederland woont) en niet-ingezetenen (degenen die in het buitenland wonen) die in Nederland werken en/of in Nederland loonbelasting moeten betalen, verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.

Let op, het gaat hier om de basis zorgverzekering en niet een aanvullende verzekering.

Er zijn ook uitzonderingen op verzekeringsplicht:

  • militairen in werkelijke dienst en militairen aan wie buitengewoon verlof met behoud van militaire inkomsten is verleend zijn wel AWBZ-verzekerd, maar niet verzekeringsplichtig voor de Zvw;
  • gemoedsbezwaarden (degenen die op grond van principiële bezwaren of geloofsovertuiging bezwaar hebben tegen elke vorm van verzekering) die op eigen verzoek door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn ontheven van de verplichtingen van de AWBZ zijn ook niet verzekeringsplichtig voor de Zvw.

Wanneer een verzekeringsplichtige zich aanmeldt bij een zorgverzekeraar is deze verplicht om de persoon te accepteren voor elk zorgverzekeringsmodel dat hij in zijn werkgebied aanbiedt.

Hierbij mag geen onderscheid gemaakt worden naar gezondheidsrisico’s, leeftijd of andere criteria.

Nominale premie

betalingsachterstand zorgverzekeringIncasso bij betalingsachterstand nominale premie

Als een verzekerde zijn nominale premie (basis zorgverzekering) niet betaalt, voldoet hij/zij niet aan zijn betalingsverplichting en wordt als wanbetaler aangemerkt.

Bij een betalingsachterstand van zes maandpremies of meer, dan meldt de zorgverzekeraar de wanbetaler aan bij het College van Zorgverzekeringen (CVZ).

Een wanbetaler kan zijn zorgverzekering niet meer opzeggen vanaf het moment dat de eerste aanmaning tot betaling van de nominale premie is verzonden. De zorgverzekeraar kan de zorgverzekering ook niet beëindigen, zodat de wanbetaler verzekerd blijft en daarmee het recht op medische zorg blijft bestaan.

Op grond van de wet Structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering (2009) moeten zorgverzekeraars de volgende maatregelen nemen om wanbetalers te laten betalen:

  • Na twee maanden betalingsachterstand bieden zorgverzekeraars een betalingsregeling aan met een machtiging tot automatische incasso. Ook wijst de zorgverzekeraar de wanbetaler op de mogelijkheid van schuldhulpverlening. Personen die door de wanbetaler zijn verzekerd krijgen een aanbod om een eigen zorgverzekering af te sluiten zonder premieachterstand. Dit wordt ook wel een splitsingvoorstel genoemd.
  • Bij vier maanden betalingsachterstand legt de zorgverzekeraar uit dat als de wanbetaler niet betaalt het Zorginstituut Nederland (voorheen: CVZ) () de inning van de premie overneemt en dat men dan 30% extra (bestuursrechtelijke) premie en bijkomende kosten moet betalen.
  • Fase 3: Als de verzekerde langer dan zes maanden niet betaalt of zich niet aan de afgesproken betalingsregeling houdt, meldt de zorgverzekeraar hem aan bij het CVZ en gaat de verzekerde vanaf de zevende maand de 30% hogere premie betalen. Deze premie wordt zo mogelijk ingehouden op het inkomen van de wanbetaler. De werkgever of uitkeringsinstantie moet de hogere premie inhouden op het netto-inkomen van de betreffende persoon. Dit is direct ná alle bruto-verrekeningen zoals de loonheffing en sociale verzekeringspremies. Ook kan beslag worden gelegd op andere inkomstenbronnen, het vermogen en de bezittingen van de wanbetaler. Als er geen (regelmatige) inkomsten zijn, ontvangt de verzekerde een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
  • Als de verzekerde de bestuursrechtelijke premie via acceptgiro’s van het CJIB betaalt, is het sinds 1 januari 2013 mogelijk dat de Belastingdienst – in opdracht van CVZ – de zorgtoeslag voortaan rechtstreeks overmaakt naar het CJIB. De verzekerde ontvangt de zorgtoeslag dus niet meer zelf maar wordt rechtstreeks overgemaakt. Daarmee voldoet men al een deel van de premie die men moet betalen. Het resterende premiebedrag betaalt men met een acceptgiro aan het CJIB. Dit kan echter alleen wanneer er een betalingsachterstand is voor de nominale premie en NIET voor een aanvullende verzekering.
  • Met de betaling van de hogere premie aan het CVZ, lost de wanbetaler de schuld bij zijn zorgverzekeraar niet af. Hiervoor moet de wanbetaler een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar.

Het bovenstaande incassobeleid geldt voor de basisverzekering, niet voor de aanvullende verzekering.

Het CVZ stopt met inhouden van de bestuursrechtelijke premie als de zorgverzekeraar de schuldenaar afmeldt bij het CVZ. Dit gebeurt overigens alleen als men de volledige schuld (alle verschuldigde zorgpremies, incasso, rente, eigen risico en andere betalingen) aan de zorgverzekeraar heeft terugbetaald.

De bestuursrechtelijke premies worden niet meegerekend tot de schuld van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar meldt de schuldenaar ook af bij het CVZ als de rechter heeft uitgesproken dat men is toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of wanneer men een schuldhulpregeling heeft getroffen en de zorgverzekeraar zich daarmee akkoord heeft verklaard.

Door middel van een schriftelijk bericht geeft het CVZ aan dat de inhouding of betaling van de bestuursrechtelijke premie stopt. Indien van toepassing ontvangt de werkgever of uitkerings- of pensioeninstantie ook het bericht dat zij voortaan geen premie meer hoeven in te houden.

Aanvragen van een schuldregeling

Schuldregeling bij zorgverzekering

Om te voorkomen dat personen met financiële problemen worden aangemeld voor de bestuursrechtelijke premie-inning hebben de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een convenant afgesloten. Dit convenant biedt de basis voor afspraken tussen zorgverzekeraars en schuldhulpverleners.

Ook is er de afspraak dat de bestuursrechtelijke premie-inning gestopt wordt indien er een stabilisatieovereenkomst is aangegaan tussen de schuldenaar en de schulddienstverlener. Om de premiebetaling zoveel mogelijk te garanderen, zal de betaling gebeuren via directe doorbetaling vanuit de uitkering of het loon, via budgetbeheer of via een door de schuldhulpverlener bepaalde wijze.

Wanneer u betalingsachterstanden hebt bij uw zorgverzekeraar dan is het zaak om snel tot een betalingsregeling te komen. Lukt dit u niet zelf dan kunt u mogelijk via een schuldhulpverlener ondersteuning krijgen. Hierbij is het wel voorwaarde dat de betalingsachterstand niet verwijtbaar is.