Begrippenlijst

Wanneer je schulden hebt gemaakt of geld wil lenen kom je veel termen tegen die je waarschijnlijk nooit eerder gehoord hebt. Hieronder volgt een begrippenlijst van de meest gebruikte termen bij schulddienstverlening en bij schuldeisers.

Mis je een begrip, laat het me dan weten en dan zal ik het er bij plaatsen.

Aanmaning

Een aanmaning is een brief, email of telefonisch contact waarbij de schuldeiser de schuldenaar /debiteur sommeert om een verschuldigd bedrag te betalen. Dit kan door een schuldeiser zelf worden gedaan of door zijn incassopartner (bijvoorbeeld door een deurwaarder of incassobureau)

Aanzegging

Een mededeling van een deurwaarder waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren of wat de persoon tegen wie de mededeling zich richt moet doen.

Advocaat

In enkele gevallen mag een deurwaarder niet zelf de procedure voeren. In die gevallen moet er een advocaat worden gesteld.

Aflossingscapaciteit

Het deel van het inkomen dat beschikbaar is om schuldeisers af te betalen.

Arrest

Ook wel vonnis of gerechtelijke uitspraak genoemd. Een arrest wordt gewezen door een hogere rechtelijke instantie. Bijvoorbeeld de Hoge Raad of een gerechtshof

Beschikking

Een uitspraak van een rechter in een zaak die is ingeleid door een verzoekschrift hierbij valt te denken aan een echtscheiding of aan de vaststelling van alimentatie.

Beslag

Een actie van een deurwaarder waarbij hij op verzoek van de schuldeiser bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt. Bijvoorbeeld beslag op roerende zaken (auto, televisie computer etc.) maar ook beslag op een bankrekening of loon.

Beslagvrije voet of de BVV

Het deel van het inkomen dat iemand moet ontvangen om in zijn eerste levensbehoeften te kunnen voorzien

Buitengerechtelijk / minnelijk

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er enige vorm van dwang aan te pas komt.

Bewijs van kwijting

Bewijs dat iets is gedaan (betaling verricht of stukken ingeleverd etc.)

Cessie

Overdracht van een recht op een ander. Bekend is de akte van cessie waarbij iemand een deel van zijn recht op loon overdraagt aan een schuldeiser.

Comparitie van partijen

Het verschijnen van de betrokken partijen bij de Rechter. Als iemand het niet eens is met een vordering (verweer) dan kan door de rechter een comparitie worden bepaald. De partijen moeten dan mondeling extra informatie geven en vaak is de bedoeling om tot een schikking te komen.

Competentie grens

Een grens die bepaalt welke rechter over een zaak mag oordelen. Geldvorderingen tot € 25.000 en huur-, arbeids- en consumentenkoop zaken worden altijd door de Kantonrechter beoordeeld. De overige zaken behandelt de Rechtbank.

Conservatoir beslag

Conservatoir staat voor bescherming van het recht. Dit beslag kan worden gelegd voordat er een uitspraak is gedaan in een procedure, maar kan nooit worden gelegd zonder toestemming van de rechter. Een conservatoir beslag is altijd spoedeisend en zorgt ervoor dat een schuldenaar bepaalde zaken niet meer kan onttrekken aan verhaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het leggen van beslag op een woning die te koop staat.

Crediteur / Schuldeiser

Iemand die nog geld moet krijgen / betaling moet ontvangen (schuldeiser)

Debiteur / Schuldenaar

Noemen we ook wel debiteur en is de persoon die nog een bedrag moet betalen aan de schuldeiser.

Derde(n)

Iemand die geen partij in een geschil is.

Derde gearresteerde

Een derde waaronder beslag is gelegd. Bijvoorbeeld een bank, werkgever of huurder.

Derdenbeslag / loonbeslag

Beslag onder een derde. Bijvoorbeeld beslag onder een werkgever, bank of huurder

Deurwaarder

Een deurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar belast met wettelijke taken zoals het uitbrengen van dagvaardingen,de tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, het uitvoeren van ontruimingen en het leggen van beslagen. Iedereen kan een deurwaarder inschakelen voor bijvoorbeeld het incasseren van een openstaande vordering.

Executoriaal beslag

Een actie waarbij de deurwaarder uit hoofde van een executoriale titel bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de rechthebbende onttrekt.

Executoriale titel

Een titel is bijvoorbeeld een vonnis, dwangbevel of akte. Een executoriale titel is een titel die voor ten uitvoerlegging vatbaar is (die geëxecuteerd kan worden)

Executie

Ten uitvoerlegging of het uitwinnen van een titel (bijvoorbeeld beslaglegging of ontruiming)

Faillissement

Een algeheel beslag op het vermogen van de schuldenaar. Al het vermogen van de schuldenaar valt onder het beslag om schuldeisers te beschermen. Een curator beheert de zaken (boedel) en maakt eventueel zaken te gelde, door ze te verkopen. De uiteindelijke opbrengsten worden aan de schuldeisers uitgekeerd.

Gedaagde

Iemand die is opgeroepen (gedagvaard) om voor de rechter te verschijnen

Gedagvaard

Iemand wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen

Gemachtigde

Iemand die namens een eiser optreedt in een procedure

Gijzeling

Bij gijzeling wordt iemand opgesloten in een huis van bewaring. Dit komt vooral voor in zaken die betrekking hebben op openstaande boetes, maar kan ook worden toegwezen door een rechter in andere procedures. Meer informatie over de gijzeling in verband met een boete kunt u hier vinden.

Hoger beroep

De mogelijkheid om een uitspraak door een hogere gerechtelijke instantie te laten toetsen als een van de partijen het niet eens is met de eerste uitspraak. Bij geld vorderingen alleen mogelijk indien de vordering hoger is dan € 1750.

Ingebrekestelling

Een sommatie van de schuldeiser. Na een ingebrekestelling raakt een schuldenaar in verzuim.

Minnelijk traject

Het traject voordat een rechter wordt in geschakeld. In het minnelijke traject proberen de schuldeiser en eventueel zijn incassopartner de schuldenaar aan te sporen om te betalen zonder dat er dwang aan te pas komt.

Moratorium

Een rechtsmiddel waarbij het voor schuldeisers tijdelijk onmogelijk wordt om zich te verhalen op het vermogen van de debiteur. Komt hoofdzakelijk voor wanneer een schuldenaar zijn schulden wil regelen en een schuldeiser ondanks betalingsvoorstellen de executie wenst voort te zetten.

Ontruiming

Indien iemand is veroordeeld tot ontruiming, moet deze persoon een pand of perceel leeg achterlaten en ter vrije beschikking stellen van de eiser (meestal de eigenaar van het pand). Indien de schuldenaar dit niet doet dan moet een deurwaarder dat doen. De deurwaarder plaatst alle zaken die zich in het pand of op het perceel bevinden aan de openbare weg. De gemeente zal deze zaken afvoeren en opslaan of vernietigen. Kosten van een ontruiming komen voor rekening van de schuldenaar.

Rente

Een geldelijke vergoeding die verschuldigd is wanneer een vordering te laat wordt voldaan.

Verzoekschrift

Een schriftelijk verzoek aan de rechtbank. Sommige procedures worden ingeleid met een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. Bijvoorbeeld een verzoek tot echtscheiding.

Vonnis

Een uitspraak van een rechter

Voorlopige voorziening

Een tijdelijke uitspraak van een rechter. De rechter geeft toestemming in een spoedeisende zaak om bepaalde rechten te bewaren. Naderhand zal de zaak beter worden bekeken om een uiteindelijke uitspraak te krijgen.

Vordering

Het bedrag dat iemand van een ander te goed heeft. Bij een beslag onder een derde wordt ook beslag gelegd op vorderingen die de debiteur van die derde te vorderen heeft. (een debiteur heeft een vordering op een bank voor b.v. zijn spaargeld, of op zijn werkgever voor zijn loon)

WSNP

Afkorting voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Deze wet geeft particulieren een mogelijkheid op een toekomst zonder schulden. Door een aantal jaren op minimum niveau te leven en gelden te reserveren voor schuldeisers en uiteindelijk met een schone lei verder te kunnen.