Schulden

Achterstand Gemeente- en waterschapsbelasting

Gemeenten in Nederland hebben veel beleidsvrijheid bij de kwijtschelding van de lokale belastingen.

De gemeente kan kwijtschelding aan kleine ondernemers verlenen, netto-kosten van kinderopvang aanmerken als uitgaven en een hogere inkomensnorm hanteren voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt.

Schuldenaren met een behoorlijk inkomen zullen meestal niet voor kwijtschelding van lokale belastingen zoals de zuiveringsheffing, afvalstoffenheffing en rioolrecht in aanmerking komen, omdat er geen rekening wordt gehouden met de verplichte afdracht aan de boedel.

Om het hieruit voortvloeiende nadeel te compenseren bestaat er volgens het VTLB-rapport (Vrij Te Laten Bedrag) de volgende oplossing.

Oplossing te hoog inkomen

Nadat is gebleken dat de schuldenaar vanwege het eigen inkomen niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, kan men een verzoek bij de rechter-commissaris indienen om het bedrag van de aanslag(en) lokale belastingen uit de boedel te betalen.

De rechter-commissaris verleent deze toestemming alleen als een verzoek tot kwijtschelding door de innende instantie is afgewezen. De schuldenaar moet de afwijzende beschikking inleveren.

Wanneer de schuldenaar geen afwijzende beschikking heeft otnvangen, moet alsnog bij de betreffende instantie kwijtschelding worden aangevraagd.

Bij een (bijna) gelijkblijvend inkomen of wanneer het inkomen niet hoger is dan 130% van het minimumloon exclusief de correctie voor woon- en zorgkosten, hoeft de kwijtschelding niet elk jaar opnieuw te worden aangevraagd.

Deze regels gelden ook voor de gemeentelijke en waterschapslasten die horen bij de eigen woning en waarvoor in de regel geen kwijtschelding wordt verleend.

N.B. Deze regels gelden niet voor de hondenbelasting.

Met een afwijzende beschikking kan men naar schuldeisers toe aantonen dat de klant niet in aanmerking komt voor kwijtschelding en waarom er een correctie in het VTLB is gedaan.

Bij een saneringskrediet is het niet mogelijk de gemeente- en waterschapsbelasting uit de boedel te betalen. Omdat de betaling uit de boedel als een soort correctie kan worden gezien, kun je ervan uitgaan dat bij een saneringskrediet de lokale belastingen gecorrigeerd mogen worden.

De ontstaansdatum van een vordering van gemeentelijke heffingen kan verschillen naar gelang de soort heffing:

  • Belastingen die bepaald worden op een vast beoordelingsmoment (tijdstipbelastingen zoals de OZB op 1 januari). Is de schuldenaar op het beoordelingsmoment nog niet toegelaten tot de WSNP, dan valt de niet betaalde aanslag voor dat jaar onder de WSNP.
  • Belastingen die betrekking hebben op een bepaalde periode (tijdvakbelastingen zoals de afvalstoffenheffing, waar toerekening naar rato plaatsvindt). Betreft de toerekening de periode voor toelating tot de WSNP, dan vallen deze aanslagen onder de WSNP.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *